Groot bereik onder predikanten en kerkelijk werkers met ruime keuze uit diverse media.

PThUnie magazine

Magazine van de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam.

Doelgroep

PKN predikanten, studenten, medewerkers en relaties van de Protestantse Theologische Universiteit.

Specificaties

 • Oplage            5.400 exemplaren.
 • Frequentie       3 x per jaar.
 • Verschijning     april, juli en november.

U kunt hier een voorbeeldexemplaar inzien. Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.  

 

Woord & Dienst

opiniërend magazine voor protestants Nederland, geeft maandelijks aandacht aan tal van onderwerpen die relevant zijn voor de kerkelijke praktijk in Nederland – actueel, informatief en opiniërend. Als onafhankelijk maar meelevend tijdschrift vormt Woord & Dienst zo een positief-kritisch podium voor veelkleurig protestants geloven.

Woord & Dienst geeft ruimte aan de volle breedte van de kerk en is onmisbaar voor wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen, standpunten en visies binnen protestants Nederland. Het is daarmee een uitgangspunt voor bezinning en gesprek, en kan gebruikt worden om ideeën op te doen.

Doelgroep

Voorgangers, ambtsdragers en anderen betrokken bij of geïnteresseerd in praktijk en achtergronden van protestants kerk-zijn.

Specificaties

 • Oplage            3.000 exemplaren.
 • Frequentie       11 x per jaar.
 • Verschijning     3e week van iedere maand (excl. juli).

U kunt hier een voorbeeldexemplaar inzien. Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart. 

 

Predikant & samenleving

Orgaan van de Bond van Nederlandse Predikanten. Het tijdschrift Predikant en Samenleving is gericht op de leden van de Bond van Nederlandse Predikanten en geeft informatie over het werk en de rechtspositie van de predikant. Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegestuurd aan de leden. De BNP is sinds 1918 actief als beroepsvereniging van en belangenbehartiger voor predikanten in vele Nederlandse kerken en geloofsgemeenschappen, en telt bijna 3000 leden.

Doelgroep

Predikanten die lid zijn van de Bond van Nederlandse Predikanten.

Specificaties

 • Oplage            3.000 exemplaren.
 • Frequentie       4x per jaar.
 • Verschijning     ieder kwartaal

U kunt hier een voorbeeldexemplaar inzien. Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart. 

 

De Eerste Dag

Viermaal per jaar verschijnt dit tijdschrift dat op grote schaal wordt gebruikt voor de voorbereiding op de wekelijkse eredienst. Waardevol voor de voorgangers en kerkmusici in parochies en gemeenten die het Oecumenisch Leesrooster dan wel het Gemeenschappelijk Leesrooster volgen, maar ook ideaal voor wie het rooms-katholieke lectionarium volgt.

De inhoud bestaat uit suggesties voor de liturgie, aantekeningen bij de schriftlezingen, inspirerende illustraties, meditatieve teksten en gebeden, liederen, toelichtingen bij de tijden van het jaar en materiaal voor ‘met kinderen in de kerk’. De Eerste Dag wordt samengesteld door een breed, oecumenisch scala aan schrijvers.

Doelgroep

Voorgangers en kerkmusici in parochies en gemeenten.

Specificaties

 • Oplage            2.300 exemplaren.
 • Frequentie       4 x per jaar.
 • Verschijning     Ieder kwartaal.

Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart. 

 

Laetare

Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek. Laetare is een kerkonafhankelijke, oecumenische kwartaalblad voor de kerkdienst en alles wat er in ruime zin verband mee houdt.

Laetare biedt achtergronden en ontwikkelingen van vieren in de 21e eeuw, publiceert interviews met liturgisch betrokkenen, bespreekt oude en nieuwe liederen, en geeft tekst-, beeld- en liedsuggesties voor de eredienst. Laetare wil enthousiasmeren om liturgie in al haar dimensies te verkennen en liturgie te ontdekken als ruimte waarin de ontmoeting met God mogelijk wordt.

Doelgroep

Voorgangers, musici, ambtsdragers, werkgroepen eredienst.

Specificaties

 • Oplage            1.200 exemplaren.
 • Frequentie       5 x per jaar.
 • Verschijning     februari, april, juli, september en november.

Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.

 

Schrift

Het magazine brengt een breed publiek de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel onder ogen. Het biedt inzicht in de achtergronden van de Bijbel als historisch boek, als literair werk en als inspiratiebron voor kunst en cultuur. De onderwerpen van het tijdschrift betreffen bijbelboeken, bijbelse personen, plaatsen, gebeurtenissen en thema’s. Ook besteedt het aandacht aan archeologie en geografie.

Doelgroep

Schrift is geschikt voor iedereen die geïnformeerd wil raken over de Bijbel en haar culturele en historische achtergrond. Schrift is ook zeer geschikt voor leesgroepen en leerhuisavonden..

Specificaties

 • Oplage            750 exemplaren.
 • Frequentie       4 x per jaar.
 • Verschijning     Ieder kwartaal.

Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.

 

Handelingen

Handelingen is een vaktijdschrift van wetenschappelijk niveau en vormt een contactorgaan van professionals die met het oog op hun dienstverlening aan kerkleden, cliënten of personeel, een inhoudelijke oriëntatie wensen voor thema’s rondom geloof, spiritualiteit, zingeving, levensoriëntatie en gemeenschapsvorming.


Doelgroep

Het tijdschrift Handelingen levert een bijdrage aan de kwaliteit van het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun beroepspraktijk willen verdiepen.

Specificaties

 • Oplage            750 exemplaren.
 • Frequentie       4 x per jaar.
 • Verschijning     Ieder kwartaal.

Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.

 

Kerk en Theologie

Het toonaangevend kwartaaltijdschrift voor theologie. Inhoudelijk bestrijkt het blad het gehele theologische veld, van exegese en kerkgeschiedenis tot dogmatiek en homiletiek.


Doelgroep

Voor predikanten en theologen die vakmatig willen bijblijven.

Specificaties

 • Oplage            400 exemplaren.
 • Frequentie       4 x per jaar.
 • Verschijning     Ieder kwartaal.

Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.

 

TussenRuimte

TussenRuimte doet in woord en beeld verslag  van gelovige en missionaire initiatieven, lokaal en wereldwijd. Onmisbaar voor ieder met een hoofd en een hart voor intercultureel theologisch denken én doen.


Doelgroep

Voor predikanten en theologen met interesse voor interculturele theologie.

Specificaties

 • Oplage            450 exemplaren.
 • Frequentie       4 x per jaar.
 • Verschijning     Ieder kwartaal.

Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.

 

Naast bovengenoemde kerkelijke magazines kunnen wij ook adressen leveren van predikanten en pastores voor een mailing.

 

Protestantse predikanten adressen en kerkelijk werkers adressen

Binnen dit bestand kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap en binnen het kerkgenootschap ook weer naar denominaties en signaturen:

 • PKN                            4236 adressen (o.a. Geref. bond, confessioneel, vrijzinnig, hervormd, gereformeerd of Evang. Luthers)
 • Orthodox protestants  864 adressen (o.a. GKV, NGK, CGK, Ger. Gem en HHK)
 • Evangelisch                837 adressen (o.a. Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten in diverse stromingen)
 • Vrijzinnig protestants  198 adressen (o.a. Doopsgezind, NPB en Remonstrants)

Download hier het overzicht van alle kerkelijk adressen.

 

Katholieke Pastores adressen en pastorale werkers adressen

Binnen dit bestand kunnen wij selecteren naar categorieen beroepskrachten zoals emeriti, in bijzondere opdracht en pastorale werkers.

 • Rooms-Katholiek         1739 adressen
 • Oud-Katholiek             26 adressen
 • Vrij-Katholiek               3 adressen

Download hier het overzicht van alle kerkelijk adressen.

 

Voor meer informatie of het doen van een prijsopgave bel 0342-424404 of email info@nawplus.nl